گالری تصاویر انجمن علمی استومی

با حضور نمایندگان کشورهای ژاپن- استرالیا- نیوزلند- هند- ایتالیا- فیلیپین- روسیه- کره- کانادا- سنگاپور-اندونزی و مصر برگزار نمود که در برگرفته کنگره علمی و انتخابات دوره بعدی کنگره بود

گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی


با امتیاز آموزش مداوم برگزار شده و در هر دوره حدود 30 پرستار شرکت داشته اند

گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی
گالری تصاویر انجمن علمی استومی