اسامی هیات مدیره انجمن خیریه استومی

دکتر هادی منافی: رئیس هیات مدیره

دکتر محمد وفائی : مدیرعامل

سیدعبدالله قریشی: خزانه دار

دکتر رسول عزیزی : عضو اصلی

مریم سرلک: عضو اصلی

مهندس مصطفی سهیلی: عضو علی البدل

دکتر مهدی عالم رجبی: عضو علی البدل

سعبد لقائیان: بازرس اصلی