اعضای هیات امنای انجمن خیریه استومی

دکتر هادی منافی

جراح عمومی و عضو هیئت مدیره بیمارستان مهر

دکتر محمد وفائی

جراح کولون و رکتوم

دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار تهران

پروفسور محمود لطفی

جراح عمومی

سید عبدالله قرشی

حسابرس رسمی دادگستری

دکتر مسلم بهادری

پاتولوژیست

دکتر عباس شیبانی

عضو هیات مدیره بنیاد فرهنگی حضرت مهدی

دکتر سهراب شیبانی

جراح عمومی و رئیس بیمارستان مهر

دکتر حسن نوری

جراح عمومی

دکتر رسول عزیزی

جراح کولون و رکتوم و رئیس انجمن کولوپروکتولوژی